Tel.: 664 449 797,

Tel.: 664 449 797

Email: sklep@victori.pl

SKLEP CZYNNY od poniedziałku do piątku 10:00 - 16:00

regulamin sklepu

Regulamin zakupów

Firma Victori Jarosław Zimmermann z siedzibą we Wrocławiu ul.Berenta 48, 51-152 Wrocław. Victori jest Sklepem internetowym przeznaczonym do sprzedaży materiałów budowlanych oraz wyposażenia wnętrz za pomocą Internetu z dostawą towarów pod wskazany przez adres.

§1

Informacje Ogólne:

1.Internetowy sklep Victori.pl należy do firmy Victori Jarosław Zimmermann
z siedzibą we Wrocławiu, 51-152 ul. Berenta 48
NIP: 8991831946, REGON: 022085580
wpisany do ewidencji działalności gospodarczej
pod numerem 000374622

2.Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego Victori.pl towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich.

3.Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Victori.pl jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

4.Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego Victori.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

5.Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Victori.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową konsumentowi przysługują roszczenia, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.

6.Sprzedaż odbywa się według regulaminu. Złożenie zamówienia w jednej z form określonych w regulaminie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

7.Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego Victori.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

8.W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 9.Victori zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów prawa, wystąpienia innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych sklepu lub istotnej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa lub warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

10.Mimo zachowania należytej staranności Victori nie gwarantuje, że rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach, co wynika z ograniczeń technicznych związanych z wizualizacją towarów i ich umieszczeniem na stronie internetowej.

§2 

TRANSAKCJA

 1.Zamówienia w sklepie internetowym Victori można dokonywać:

poprzez stronę internetową sklepu Victori - wypełniając formularz na stronie sklepu

2.Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego

3.Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres:51-152 Wrocław ul.Berenta 48 z dopiskiem Dział Reklamacji lub emailem reklamcje@victori.pl

5. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

6.Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia, po jego potwierdzeniu, jest dokonanie przez konsumenta przedpłaty za zamówiony towar, w wybrany sposób:

a/ przelewem na rachunek bankowy;

b/ za pośrednictwem serwisu platności.pl;

c/ deklaracja uregulowania płatności przy odbiorze

§3

Płatność

1.W Sklepie internetowym Victori.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a)Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto17 1750 1064 0000 0000 2141 0276 Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta Firmy Victori.

b)Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 80zł  jako dodatkowy koszt usługi, tzw. "pobranie kurierskie".Przy zamówieniach realizowanych w opcji płatności "za pobraniem" wymagana jest przedpłata, co najmniej 40% wartości zamówienia wraz z kosztem transportu.

2.Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.

3.Ceną obowiązującą konsumenta jest cena wynikająca z potwierdzenia przyjęcia zamówienia, powiększona o koszty transportu. Koszty transportu pokrywa konsument.

§4

Dostwawa

1.Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Usługa transportowa nie obejmuje wniesienia zakupionego towaru.

3.Czas wysyłki towarów jest różnorodny i może wynosić on od 3 dni do 4 tygodni(dotyczy to towaru pod zamówienie).Firma Victori dołoży wszelkich starań,aby czas dostawy nie przekroczył czasu dostawy podanej w karcie produktu.W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego Victori.

4.Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską.

5.Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

6.Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier),zawierający opis uszkodzenia i przesłanie go faksem lub mail'em w ciągu 48 godzin od daty dostawy.

7.Transporty są realizowane od poniedziałku do piątku.

8.Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i wyświetlany przy złożeniu zamówienia.

9.W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego

§5

Gwarancja i Serwis

1.Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym Victori.pl są nowe pierwszego gatunku i objęte gwarancją producenta lub importera.

2.Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

§6

REKLAMACJE I ZWROTY
 
1.Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
 
a)skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją).

b)złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)

c)złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny)

2.W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpić od umowy, za zwrotem towaru bez podania przyczyn odstąpienia. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku zamówienia towaru na specjalne zamówienie, tj: wykraczającego poza standardową ofertę sklepu, przygotowanego wyłącznie dla klienta i dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb.

3.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.vicori.pl

4.Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń

5.Firma Victori odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

6.Zwracany towar zostanie przyjęty, o ile będzie odesłany w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania. Towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.

7.Zwrot towaru dopuszczalny jest tylko w przypadku rezygnacji z zakupu całego zamówionego towaru. Nie będą przyjmowane częściowe zwroty zamówionego towaru.

8.W przypadku skorzystania z prawa zwrotu, towar należy odesłać, na własny koszt, na adres wskazany przez Victori. W celu uzyskania adresu zwrotu prosimy o kontakt e-mailowy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (oryginał), kserokopię faktury VAT oraz numer konta, na jaki należy zwrócić zapłatę. Victori w ciągu 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do konsumenta listem poleconym. Konsument powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni kalendarzowych,Victori dokonuje zwrotu pieniędzy na konto konsumenta.

9.Odpowiedzialność za dostarczenie zwracanego towaru do Victori w stanie nienaruszonym ponosi konsument. Victori może odmówić przyjęcia zwrotu w przypadku, gdy towar nosi znamiona uszkodzenia, bądź też pomniejszyć zwracaną wartość towaru o wartość uszkodzeń.

10.Victori zastrzega sobie prawo 14-dniowego okresu na ustosunkowanie się do zgłoszonych żądań, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować konsumenta.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego Victori.pl a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
2.Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Victori.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3.Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Victori.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Victori Jarosław Zimmermann danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).
4.Victori informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Victori Jarosław Zimmermann dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
5.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
6.Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Victori.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
7.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
8.Klient dokonujący zakupu w naszym sklepie  wyraża również zgodę na przekazanie  swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp.  z o.o. z siedzibą w  Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Victori Jarosław Zimmermann oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. danych osobowych  Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w  Sklepie Victori Jarosław Zimmermann             (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Internetowego Victori Jarosław Zimmermann z siedzibą pod adresem ul. Wacława Berenta 48, Wrocław.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  - „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
Szybki kontakt
Tel.: 664 449 797, Tel.: 664 449 797 Fax: Email: sklep@victori.pl Sklep czynny od poniedziałku do piątku 9:00 - 17:00
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.